Khách sạn Sen Việt

Khách sạn Sen Việt

Address: 116 Hong Bang street – Tan Lap ward – Nha Trang city – Khanh Hoa province
Investor: Sen Viet Nha Trang One Member Limited Company
Project scale:
Total area: 7,400 m2
Total floor: 1 base + 21 floors

Khách sạn Sen Việt
    Chuyển lên trên