Nhân sự

Nguyen Thanh vu

Quốc tịch: Việt Nam

Chức vụ: Giám đốc

Ho Quy Luat

Quốc tịch: Việt Nam

Chức vụ: Phó Giám đốc

Nguyen Xuan Khanh

Quốc tịch: Việt Nam

Chức vụ: Phó Giám đốc

Abad Lucio Jr

Quốc tịch: Philippin

Chức vụ: PM/CM

David Lockwood

Quốc tịch: UK

Chức vụ: Management Director

Ha Xuan Phuoc

Quốc tịch: Việt Nam

Chức vụ: Chief QS

Lam Thanh Hoang

Quốc tịch: Việt Nam

Chức vụ: Chief BIM

Ho Quy Luan

Quốc tịch: Việt Nam

Chức vụ: Chief Supervisor MEP

Le Tri Hung

Quốc tịch: Việt Nam

Chức vụ: Chief Supervisor MEP

Nguyen Ngoc Viet

Quốc tịch: Việt Nam

Chức vụ: Chief Supervisor MEP

Le Thanh Hung

Quốc tịch: Việt Nam

Chức vụ: Chief Supervisor Construction

Luu Hoang Hai

Quốc tịch: Việt Nam

Chức vụ: Chief Supervisor Construction

Le Thanh cao

Quốc tịch: Việt Nam

Chức vụ: Chief Supervisor Construction

Nguyen Van Thien

Quốc tịch: Việt Nam

Chức vụ: Chief Supervisor Construction

Duong Phuoc

Quốc tịch: Việt Nam

Chức vụ: Chief Supervisor Construction

Le Huynh Ngan

Quốc tịch: Việt Nam

Chức vụ: Chief Supervisor Construction

Ngo Tan Thao

Quốc tịch: Việt Nam

Chức vụ: Chief Supervisor Construction

Tran Minh Trieu

Quốc tịch: Việt Nam

Chức vụ: Chief Supervisor Construction

Phan Anh Lam

Quốc tịch: Việt Nam

Chức vụ: Chief Supervisor Construction

Tran Quoc Viet

Quốc tịch: Việt Nam

Chức vụ: Chief Supervisor Construction

Le Ba Co

Quốc tịch: Việt Nam

Chức vụ: Chief Supervisor Construction

Tran Binh Cuong

Quốc tịch: Việt Nam

Chức vụ: Supervisor Construction

Vo Huu Thinh

Quốc tịch: Việt Nam

Chức vụ: Supervisor Construction

Tran Anh Tuan

Quốc tịch: Việt Nam

Chức vụ: Supervisor Construction

Nguyen Duy Dong

Quốc tịch: Việt Nam

Chức vụ: Supervisor Architecture

Tran Nguyen Thanh Nhan

Quốc tịch: Việt Nam

Chức vụ: Supervisor MEP

Trương Quang Dat

Quốc tịch: Việt Nam

Chức vụ: Supervisor MEP

Phan Thanh Hien

Quốc tịch: Việt Nam

Chức vụ: BIM electrical

Nguyen Ho Xuan Thinh

Quốc tịch: Việt Nam

Chức vụ: BIM Plumping

Chuyển lên trên